Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması
BTT İLETİŞİM VE REKLAM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA PROSEDÜRÜ

A.Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz BTT İLETİŞİM VE REKLAM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ., (Bundan böyle kısaca “BLACKAPPLE SERVİS” olarak anılacaktır.)”Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanan veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, BLACKAPPLE SERVİS’a farklı kanallardan (internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezi, hizmet aldığımız iş ortakları vasıtasıyla, her türlü yazışmalar vs.) sözlü, yazılı veya elektronik yollar ile ilettiğiniz verilerdir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla yada veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Bu bilgiler, BLACKAPPLE SERVİS’ın müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile KVKK 5.Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KVKK 5. Maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşbu madde gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda müşterilerimizden açık rıza alınmaktadır. Ancak maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. BLACKAPPLE SERVİS tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemektedir.

BLACKAPPLE SERVİS’ın sahibi olduğu internet sitesine üye olduğunuzda ve/veya ürün satın aldığınızda toplanan kişisel verileriniz ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, vergi dairesi, vergi numarası, T.C. kimlik numarası vs. gibi kimlik bilgileriniz, adres, telefon, e-posta adresi, teslimat alıcı bilgileri, IP adresi vs. gibi iletişim bilgileriniz, sipariş notları, talep/şikayet yönetimi bilgisi verileridir.

Bilgilerinizi titizlikle korumanın önemi ve bilinci ile ödemelerinizin kredi kartı ile işlem gerçekleştirilmesi aşamasında, 3D Secure sistemini kullanmanızı öneririz. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: Kredi kart numarası) BLACKAPPLE SERVİS tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak, anlaşmalı olduğumuz bankaya veya yetkili ödeme kuruluşu üzerinden sizin tarafınızdan gerçekleştirilmektedir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile müşterilerden kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve sadece müşteri değiştirebilmektedir. BLACKAPPLE SERVİS, hiçbir koşulda müşteri tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. Müşteri, kayıt olduğu esnada verilen giriş bilgilerini, kullanıcı adını ve şifresini korumakla yükümlüdür.

BLACKAPPLE SERVİS’ın sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevirimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn: cookie uygulaması gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir. Şirketimizin Çerez Politikasına internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

C.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

• Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,

• Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi,

• Alınan hizmet sürçeler ile alakalı bilgilendirme amacıyla,

• Siparişlerin teslimi/iadesi amacıyla,

• Teknik servis hizmetinin verilebilmesi,

• Önceden onay vermeniz kaydıyla yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek amacıyla elektronik ileti gönderilmesi,

• İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi,

• Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi,

• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,

• Promosyon ve hediye verilebilmesi,

• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi,

• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)

• e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,

• KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

D.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;

·Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,

·Siparişlerin teslim/iadesi amacıyla lojistik ve kargo firmalarıyla,

·Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,

·Ödeme/tahsilat hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla bankalar ve ödeme aracılık sistemleri şirketleriyle,

·Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,

·Uzman CRM Program Yazılım Ltd. Şti. başta olmak üzere BLACKAPPLE SERVİS adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,

·BLACKAPPLE SERVİS’ın kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,

· İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,

· Promosyon ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,

·Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

E.Süre

BLACKAPPLE SERVİS, müşterilerine ait kişisel bilgileri ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. BLACKAPPLE SERVİS, ticari ilişki sona erdikten sonra Türk Ticaret Kanuna göre 10 yıl boyunca verileri saklamakla yükümlüdür. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz BLACKAPPLE SERVİS tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Müşteri, ilgili kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasındaki şartlar ve kanunen işlenmesi gereken veriler hariç olma kaydı ile kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği izni her zaman geri alabilir.

F. Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi Turgay Apartmanı No:348/B Kadıköy / İstanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veyaBLACKAPPLE SERVİ[email protected]ıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından BLACKAPPLE SERVİS’a daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde BLACKAPPLE SERVİS tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Yukarıdaki Kişisel Verilerin Toplanma Prosedürünün tamamını ve internet sitesi üzerinden erişime sunulan ve tarafıma tebliğ edilen Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve özel nitelikli kişisel verilerim dahil olmak üzere kişisel verilerime yönelik yukarıda açık rızamı gerektiren her bir işlem türüne 6698 Sayılı Kanun kapsamında açık rıza veriyorum.